Weather

ahtsin - it is raining
ahshii - it is snowing
aht'raii - it is windy
gwîink'oo - it is cold
gwîindhaa - it is hot
gwit'eh goo'aii - it is cloudy
gishreiin'aii - it is sunny

chiitąįį - outside

Chiitąįį dôonch'yaa? - How is it outside?
Chiitąįį ahtsin. - It is raining outside.
Gishreiin'aii - It is sunny.
Chiitąįį gwîink'oo - It is cold outside.