To be Angry

shik'įį gwànlįį - I am angry
nik'įį gwànlįį - you are angry
vik'įį gwànlįį - s/he is angry
diik'įį gwànlįį - we are angry
nakhwik'įį gwànlįį - you all are angry
gook'įį gwànlįį - they are angry

Nahan vik'įį gwànlįį? - Is your mom angry?
Akwaa, shahan vik'įį gwànlįį kwaa. - No, my mom's not angry.