To be Eating

ch'ih'àa - I am eating
ch'in'àa - you are eating
ch'a'àa - s/he is eating
ch'ara'àa - we are eating
ch'oh'àa - you all are eating
ch'aga'àa - they are eating

jidii - what
nilįį gąįh - dry meat

Jidii in'àa? - What are you eating?
Nilįį gąįh ih'àa. - I am eating dry meat.